Banner image

Privacy statement

Woonnu hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van jou of van medewerkers van jouw kantoor. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vind je informatie over de manier waarop we met deze persoonsgegevens omgaan.


Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken persoonlijke gegevens van jou en/of van medewerkers van jouw kantoor alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Deze gegevens ontvangen we in principe van jouzelf en/of van medewerkers van jouw kantoor in het kader van de samenwerking tussen ons en jouw kantoor. We gebruiken deze persoonsgegevens vervolgens alleen in het kader van onze samenwerking voor de volgende doeleinden:

Voor het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst

Voor het aangaan en uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met jouw kantoor is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken van jou en/of medewerkers van jouw kantoor.

Als jouw kantoor een éénmanszaak is (natuurlijke persoon die een bedrijf uitoefent) of een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap (samenwerkingsverband van personen die samen een bedrijf uitoefenen), ben je zelf partij bij de samenwerkingsovereenkomst.

Op grond van een gerechtvaardigd belang

Als jouw kantoor een andere rechtsvorm heeft, ben je niet zelf partij bij de samenwerkingsovereenkomst. Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang

Om samen te kunnen werken met jouw kantoor

Voor het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met jouw kantoor is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken van jou en/of medewerkers van jouw kantoor. Dat betreft met name gegevens die noodzakelijk zijn voor de onderlinge zakelijke communicatie, zoals een e-mail adres. Wij gebruiken deze gegevens vanzelfsprekend om met jouw kantoor te kunnen communiceren over producten die jouw relaties bij ons afsluiten. We verwerken ook persoonsgegevens om jou en/of medewerkers van jouw kantoor op de hoogte te houden van relevante (product)ontwikkelingen binnen Woonnu, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. En bijvoorbeeld om jou en/of medewerkers van jouw kantoor uit te kunnen nodigen voor evenementen die wij organiseren of voor onderzoek naar jouw tevredenheid over onze dienstverlening.

Om fraude te bestrijden

Voor de bescherming van jouw eigen veiligheid en die van financiële instellingen, verwerken we persoonsgegevens voor risicobeheersing en het voorkomen en bestrijden van fraude. Hiervoor kunnen we gegevens uitwisselen binnen Nationale-Nederlanden, met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), met andere financiële instellingen of met externe onderzoeksbureaus.

Om de veiligheid en integriteit van Woonnu te borgen, gebruiken we binnen Nationale-Nederlanden een centrale gebeurtenissenadministratie. Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen we hierin opnemen. Onze gegevens uit de gebeurtenissenadministratie stellen we via onze afdeling Veiligheidszaken beschikbaar aan alle ondernemingen die onder Nationale-Nederlanden vallen.

Voor statistische analyse

We kunnen persoonsgegevens verwerken voor statistische analyse.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Mede met het oog op de bescherming van (klant)gegevens, zijn we verplicht om naar persoonsgegevens te vragen om de identiteit van jou en/of medewerkers van jouw kantoor vast te stellen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van jou en/of medewerkers van jouw kantoor ontvangen voor het aangaan en het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst.

Het gaat hierbij vooral om:

 • Algemene contactgegevens zoals naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens van bestuurders van jouw kantoor, die we bij jou opvragen bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst.

Aanvullende gegevens

Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van jou of van de medewerkers van jouw kantoor ontvangen hebben, maar die we uit (openbare) bronnen halen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. Of om fraude tegen te gaan (in welk kader we gegevens kunnen opvragen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem, CIS). Of het opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK). We doen dit uit het oogpunt van een beheerste en integere bedrijfsvoering en/of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

We verwerken alleen persoonsgegevens die we van derden ontvangen als die door die partij verstrekt mogen worden. En we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

Contacthistorie

Wij leggen vast wanneer je contact hebt met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we (een deel van de) telefoongesprekken op.

Jouw bezoek aan onze website

We leggen gegevens vast over jouw bezoek aan onze website. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring. Wij verwerken ook jouw IP-adres. Dit is het nummer op internet van jouw computer, tablet of mobiel waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

 

Aan wie kunnen we je persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen jouw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van jouw gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vind je bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om jouw gegevens te verstrekken; en/of
 • je toestemming hebt gegeven.

 

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we jouw gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen:

 • onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • NN Group N.V., voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • andere banken en verzekeringsmaatschappijen. Hieronder vallen ook herverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars.
 • deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • externe registers zoals CIS, BKR, NHG, Extern Verwijzingsregister (EVR).

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Elk bedrijfsonderdeel heeft ook een speciaal team dat toezicht houdt op de beveiliging en het gebruik van persoonsgegevens. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als dat nodig is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.
 • de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op Woonnu.
 • intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Voor Woonnu B.V. via fg-bank@nn.nl.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en een eed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens inzien en verwerken.

Wat zijn jouw rechten?

Jij en jouw medewerkers hebben een aantal rechten die gaat over jouw persoonsgegevens. Jij bent bekend met deze rechten, omdat jouw kantoor zelf ook moet voldoen aan de AVG. De rechten worden hieronder kort toegelicht.

Recht op inzage

Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. Je hebt bovendien het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat je jouw toestemming hebt ingetrokken en Woonnu B.V. geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van je gegevens. Ook heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat je kunt aangeven dat je gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kun je gebruik van maken als je persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en je bezwaar door ons nog in behandeling is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan jezelf en/of een andere dienstverlener.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, als we jouw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen je bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van je persoonsgegevens.

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

Je kunt je keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen. Je kunt dat doen door op de link onderaan de e-mail te klikken of door ons dit telefonisch door te geven.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken.

Waar verwerken we je gegevens?

Je gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

Heb je een vraag of klacht?

Heb je een vraag of klacht over de wijze waarop Woonnu B.V. met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan alstublieft contact met ons op via de kanalen die voor jouw kantoor open staan. Een klacht kun je ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar wij geven er de voorkeur aan eerst samen met jou te beoordelen wat de achtergrond is van je klacht en of wij die in onderling overleg op kunnen lossen.