Disclaimer

In de algemene voorwaarden leggen wij de Woonnu hypotheek aan jou uit. Ook leggen wij uit welke afspraken gelden voor deze hypotheek. 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Woonnu uitdrukkelijk afgewezen. Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Woonnu.  Woonnu biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. 

Informatie op deze site

Woonnu streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Woonnu streeft er ook naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Woonnu wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kun je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van je browser hebt, kun je terecht op de website van je internetprovider. Daar vind je indien nodig gratis updates om je besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.  
Woonnu aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. 
Hoewel Woonnu alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. 
Alle informatie op deze site (waaronder ook maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Woonnu worden gewijzigd. 
 
Eventuele op deze website verstrekte informatie over investeringen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nooit worden opgevat als een persoonlijk advies. Je dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met je hypotheekadviseur dan wel je juridisch- of belastingadviseur voor je persoonlijke situatie te evalueren. 

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd. 

Verwijzing hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Woonnu dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Woonnu onderhouden en Woonnu heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Woonnu geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Woonnu dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Woonnu. 

Virussen

Woonnu garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.