Privacy statement

In dit privacy statement vind je informatie over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan.

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

Woonnu hecht veel belang aan je privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vind je informatie over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan.

Woonnu B.V. is statutair gevestigd te Den Haag. Woonnu is een dochteronderneming van Nationale-Nederlanden Bank N.V. Voor het afsluiten en beheren van onze producten maken wij gebruik van de diensten van Quion Services B.V. Daarom houden wij kantoor te Capelle aan den IJssel aan de Fascinatio Boulevard 1302 (postadres: Postbus 2936, 3000 CX Rotterdam).

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten, vragen we je om persoonsgegevens zoals je naam en adres. Ook als je onze websites bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen, zoals het IP-adres van je computer. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen of die we in verband met je kunnen brengen. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van je gegevens noemen we het ‘verwerken’ van je persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Woonnu houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lees je waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. De meeste persoonsgegevens ontvangen we van jezelf of jouw financieel adviseur, omdat je één of meerdere producten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet kunnen helpen als klant, als we geen gegevens van je hebben of mogen bewaren. Je persoonsgegevens worden ook gebruik omdat wij een klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit is ook in je eigen belang, omdat we je dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we je gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vind je meer informatie over de basis waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van je ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Algemene gegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Gegevens om je te kunnen identificeren.
 • Je rekeningnummer om betalingen van je te kunnen ontvangen of betalingen aan je te doen.
 • Financiële gegevens.
 • Gegevens die we nodig hebben voor een specifiek product, denk aan je energielabel.
 • We hebben ook je Burgerservicenummer (BSN) nodig.
   

Aanvullende gegevens
Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van jou of je adviseur ontvangen hebben, maar die we uit (openbare) bronnen halen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. Of het raadplegen van informatie van het Bureau Krediet Registratie (BKR). We doen dit in sommige gevallen om een risico in te schatten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie hierover kun je vinden onder ‘Van wie krijgen we je gegevens?’.

Contacthistorie
Wij leggen vast wanneer je contact hebt met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we een deel van de telefoongesprekken op. Bij gesprekken over je producten kunnen we deze opnames ook bewaren als vastlegging van onze afspraken. 

Je bezoek aan onze website
We leggen gegevens vast over je bezoek aan onze websites. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht, wanneer je ingelogd hebt op Woonnu.nl of welke zoekopdracht je hebt gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in de Cookieverklaring op onze website. Wij verwerken ook je IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

Van wie krijgen we je persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we van jezelf of je financieel adviseur. Indien nodig bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen we ook gegevens ontvangen van banken en verzekeraars. Bij het beoordelen van een aanvraag voor een hypotheekproduct maken we ook gebruik van verschillende bronnen zoals de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG), Bureau Krediet Registratie (BKR), de Kamer van Koophandel (KvK) en frauderegisters.

We gebruiken openbare data en data van marktonderzoekbureaus om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

Aan wie kunnen we je persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van je gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vind je bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om je gegevens te verstrekken;
 • je toestemming hebt gegeven.

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we je gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen.

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’), bijvoorbeeld Quion Services B.V. Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Je adviseur of belangenbehartiger.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de beoordeling van een aanvraag voor een hypotheekproduct.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen, waaronder Nationale-Nederlanden Bank N.V.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • Externe registers zoals BKR, NHG, Extern Verwijzingsregister (EVR).

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van volledig geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als dat nodig is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op Woonnu.
 • Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens. Voor Woonnu is deze te bereiken via [email protected].
We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers, ook van Quion Services B.V., hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en een eed of belofte financiële sector afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

 

Wat zijn je rechten?

Als klant heb je een aantal rechten die gaan over je persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

Je hebt Recht op inzage

Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van je hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

Je hebt Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. Je hebt bovendien het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat je je toestemming hebt ingetrokken en Woonnu  geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van je gegevens. Ook heb je het recht op beperking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat je kunt aangeven dat je gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kun je gebruik van maken als je persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en je bezwaar door ons nog in behandeling is.

Je hebt Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, over te dragen aan jezelf en een andere dienstverlener.

Je hebt Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, als we je persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen je bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van je persoonsgegevens.

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

Je kunt je keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen. Je kunt dat doen door op de link onderaan de e-mail te klikken of door ons dit telefonisch door te geven.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de gegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Dit kan per situatie verschillen.

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens. We verwijderen je gegevens in beginsel zeven jaar na de beëindiging van je overeenkomst.

Waar verwerken we je gegevens?

Je gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

Heb je vragen?

Heb je algemene vragen over je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via onze klantenservice. De contactgegevens vind je op https://www.woonnu.nl/contact. Wil je je persoonsgegevens inzien of wijzigen? Kijk dan op woonnu.mijnleninginzicht.nl in je persoonlijke online omgeving. Hier kun je de belangrijkste persoonsgegevens, zoals je adres of e-mailadres inzien en wijzigen. Ook kun je via woonnu.mijnleninginzicht.nl meer gegevens opvragen en gebruik maken van je andere rechten, bijvoorbeeld het recht op het overdragen van gegevens. Heb je geen woonnu.mijnleninginzicht.nl? Via woonnu.mijnleninginzicht.nl kun je een account aanmaken of neem contact op met onze klantenservice.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop Woonnu met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je deze indienen via onze klantenservice. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heb je een klacht bij ons ingediend en ben je niet tevreden met onze reactie? Dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag. Je kunt hen ook bellen via 070 333 8999 of contact zoeken via kifid.nl.

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 18 oktober 2022. De meest recente versie vind je altijd op https://www.woonnu.nl/privacy.

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.